797 zadań 606 rozwiązań 561 użytkowników
zaloguj się

funkcje

1).20 ml soku rozpuszczono w 130ml wody. Ile trzeba wziąć soku do sporządzenia 3l takiego roztworu ? Ile litrów takiego roztworu można sporządzić z 10ml soku? Oznacz przez x ilość ml soku , a przez y ilość ml roztworu. Zapisz wzór opisujący zależność między x i y.
2.) Podaj wzór proporcjonalności, której wykres jest prostą przechodząca przez I i III ćwiartkę układu współrzędnych i przecinającą oś x pod kątem
a)45^{o}
b)60^{o}
c)30^{o}

3). Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu danej funkcji z osią y.
a)y=2x-13
b)y=-2x+7
c)y=5-x
d)y=4+x
e)y=2
f)y=3x.


4,) Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest prostą równoległa do wykresu funkcji y=2x+1 i przecina oś y w tym samym punkcie co wykres funkcji y=3x+2.

5)Napisz wzór funkcji liniowej, która przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych od -2, a wartości ujemne dla argumentów większych od -2 oraz której wykres jest prostą przechodzącą przez punkt (0,-1).

funkcje

Ile soli znajduje się w 2kg pięcioprocentowego roztworu soli? Zapisz wzorem zależność między ilością roztwory y a ilością soli x w tym roztworze, wyrażonych w tych samych jednostkach .

funkcje

w 1818 roku w granicach Królestwa Polskiego, z inicjatywy Stanisława Staszica , opracowano nowy system miar, zwany ,,nowopolskim''. Jednostkami masy były: cetnar=4 kamienie = 100 funtów = 3200 łutów = 12800 drachm=38400 skrupułow = 921600 granów = 5068800 graników = 40,550 kg.
a) zapisz zależność między liczbą kamieni x a liczbą uncji y.
b) zapisz zależność między liczbą funtów x a liczbą łutów y.
c) zapisz zależność między liczbą skrupułów x a liczbą graników y.
d) zapisz zależność między liczbą kamieni x a liczbą kilogramów y.

funkcje

1. 100 g pewnego roztwory soli zawiera 2g soli . W ilu kilogramach takiego roztworu jest 1 kg soli ?
Ile soli znajduje się w 250 g tego roztoworu? Oznacz przez x ilość soli, a przez y ilość roztworu. Zapisz wzór opisujący zależność między wielkościami x i y wyrażonymi w tych samych jednostkach.

2.Wymień współrzędne trzech punktów należących do wykresy podanej proporcjonalności prostej .
a) y=\frac{2}{3}x
b)y=-11x
c) y=1\frac{5}{8}x
d)y=3x
e)\pi x
f)y=-0,0001x
Przez które ćwiartki układu współrzędnych przechodzi wykres każdej z tych proporcjonalności? Które z nich są funkcjami rosnącymi , a które malejącymi ?

Prawdopodobieństwo


Z szuflady w której znajduje się 10 różnych par rękawiczek wybieramy losowo 4 rękawiczki. Opisz zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych, a następnie oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń
A - wśród wylosowanych rękawiczek nie bedzie pary
B - wśród wylosowanych rekawiczech będzie dokładnie jedna para

Obliczyc pole rombu


Punkty B=(2,3), D=(-2,-3) sa przeciwleglymi wierzcholkami rombu ABCD o boku rownym 5.Oblicz wspolrzedne wierzcholkow A i C oraz pole rombu.

Dodaj nowe zadanie